CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cùng với việc tuân thủ những quy định về pháp luật của Nhà Nước Việt Nam trong kinh doanh, Navicons nhìn thấy được ưu điểm của sơ đồ tổ chức là tạo được thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc áp dụng ban hành chỉ đạo cho các cấp thực thi công việc một cách thống nhất và có trình tự. Vì lí do đó CBNV Navicons cam kết tuân thủ thực hiện đúng các quy định làm việc theo sơ đồ tổ chức đã được Ban Giám đốc phê duyệt như sau:

Sơ đồ tổ chức Navicons cập nhật ngày 01/9/2020