Lễ khởi công Khối KTL.B1 trường Đại học Kinh tế – Luật

Lễ khởi công Khối KTL.B1 trường Đại học Kinh tế – Luật