SINWAH FACTORY

お客様

Công ty TNHH Sinwal Apparel Vietnam (Malaysia)

住所

Nhà xưởng, nhà kho, canteen và các hạng mục phụ trợ.

カテゴリ

Thiết kế cơ sở

Tháng 06 năm 2013

SINWAH FACTORY _ JPN