IJC AROMA APARTMENT

お客様

CTy Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật BECAMEX IJC

住所

Khu Liên Hiệp Becamex, Thành Phố Mới Bình Dương.

カテゴリ

Phần hoàn thiện Block A+B

Tháng 09 năm 2011

IJC AROMA APARTMENT _ JPN